AQUATHERM KATALOG PDF

aquatherm. climatherm aquatherm – world wide. Australia. Aquatherm Australia Pty Ltd. West Botany Street. AU. Rockdale NSW. Fusiotherm® | aquatherm green pipe | climatherm | aquatherm lilac .. aquatherm sets the innovation standards in the production of PP-pipes and fittings. E-mail: [email protected] aquatherm metall, Attendorn aquatherm branch Radeberg aquatherm Massa, Italien aquatherm main site.

Author: Zololar Doujind
Country: Republic of Macedonia
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 10 May 2014
Pages: 159
PDF File Size: 10.69 Mb
ePub File Size: 8.24 Mb
ISBN: 131-5-81033-366-2
Downloads: 52456
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashizahn

Cijevi se mogu postaviti u razmaku od 50 mm na vie. Rubne aqustherm Na podrujima rubnih zona mogu je manji razmak izmeu cijevi budui da se na tim podrujima manje hoda. Samo je registre potrebno spojiti postupkom zavarivanja spojnica. Nakon to se drai uvrsnice stave u klamericu, polaga-nje se po mogunosti vri u aqiatherm s 2 radnika.

Cijevi se uvijek povezuju po principu suprotnog toka. Prividne fugePrividne fuge su obavezna mjesta loma radi skraivanje estriha zbog skupljanja.

Za podruje podnog grijanja izolacija od buke koraka vana je projektantima, majstorima i investitorima. Kod svih ostalih prostorija koje se griju na temperaturu polaznog toka pri projektiranju, odgovarajue razlike u tem-peraturama raunaju se prema: Polibuten je zahvaljujui svojoj visokoj otpornosti na termike promjene naroito pogodan i za instalaciju cijevi za grijanje.

Neugodna sobna klima zbog pogreno temperiranog zraka, a takoer i buka i propuh uzrokuju slabije radne uinke. Zavarivanje sustava aquatherm-climasystems izmjeninim prikljukom: Sistem je upotpunjen regulacijskom tehnikom u rasponu od pojedinane regulacije po kattalog do potpuno automa-tiziranog prelaska iz reima grijanja na reim hlaenja.

Postavljanje grijanja vanjskih povrina s Tichelmannovom teh-nikomGrijanje vanjskih povrina: Kada se podno grijanje iskljui nakon faze zagrijavanja, treba zatititi estrih od propuha i prebrzog hlaenja.

  EL CERO Y EL INFINITO DE ARTHUR KOESTLER PDF

Svojstva svjeeg morta dobivena pomou dodatka za pove-anje gustoe poda poveavaju vlanu vrstou te vrstou pri savijanju. Prvo se postavlja aquatherm rubna izolacijska traka koju je potrebno rasporediti uz sve vertikalne graevne dijelove.

Katalog vystavovatelů Aqua-therm Praha

Stoga je u prolazima vrata i kod veih povrina od estriha potrebno napraviti dilatacijske fuge. Opi uvjeti poslovanjaaquatherm GmbH, Time je opisan utjecaj razlika u temperaturama. Provjera nepropusnostiNepropusnost grijaih krugova provjerava se neposredno prije postavljanja estriha vodenom tlanom probom.

Jezici na draima uvruju se za tkaninu te time osigura-vaju privrivanje aquatherm- cijevi podnog grijanja. Kod konvektiv-nih sustava grijanja sobna se temperatura treba podesiti na vrijednost koja je vea za 1 do 4 K, ovisno o visini hale, budui da aqiatherm raste s visinom.

Na nosau postoje urezi za najuestalije razmake meu cijevima, poevi od raspona od 50 mm. Please fill in and attach a printed copy to the returned components so that we can handle your kaatlog in a fast and reliable way.

Izmjenom toplinskog zraenja sa stropom mijenjaju se temperature povrina koje ome-uju prostoriju. Dopunski pomoni nosai buke mree za buku nisu potrebni.

Tvrtka aquatherm je tijekom 34 godine svog postojanja snano poticala tehniki razvoj na podruju tehnologije cje-vovoda, koja odluujue pridonosi ostvarenju tih elja. Zona boravka Podruja boravka postavljaju se u skladu s izraunatim razmakom izmeu cijevi. Tankoslojni mort i ljepila moraju bito otporna na trajne temperature do 50 C te izjednaavati razliita toplinska irenja estriha i obloga.

Potrebna debljina estriha povezana s nosivou moe se nai u tablicama DIN T2. Budui da je struna ugradnja armaturnih mrea kod tanko-slojnih estriha vrlo teka, kod ove se vrste estriha preporua dodavanje umjetnih vlakana za estrih. Na kraju se preko cijevi grijanja u utor nosaa s profilom stavlja dilatacijska traka. Kod manjih prostorija moe se odabrati integrirana izvedba, katalig. Aquatherm North American logistics center established Documents.

  DAVID NEVUE DANCE OF THE MUSE PDF

U to je vrijeme aquatherm bio aquatnerm od tri tvrtke koje su prve nudile sustave podnog grijanja na europskom tritu. Tako se aquatherm-climasystem kod sputenih stropova moe ugraditi na elemente s metalnim kasetama, ploe za suhu gradnju od gips -kartona ili vlaknaste gips ploe, a takoer se bez problema moe ugraditi i u stropnu buku.

Taj se materijal odlikuje svojom posebnom stabilno-u na visoke temperature i ekstrakciju. Ovom tehnikom se ovisno o oda-branoj temperaturi vode prostor moe po izboru grijati ili hladiti. Razlika u temperaturama u krugu grijanja u najnepovoljni-jem prostoru iznosi maksimalno 5 K.

aquatherm katalog-PODNO

Cjevovodi i kabloviCjevovodi i kablovi koji su postavljeni na noseoj podlozi mo-raju biti dovoljno privreni. Ako se u tvorniki zamijeani svjei mort eli umijeati usporiva vezanja betona, potreban je prethodan dogovor s tvrtkom aquatherm.

U mnogim je podrujima neosporno vodea snaga na tritu i inovativni i prilagodljivi srednje veliki proizvoa koji moe konkurirati i velikim kon-cernima. Odnos stranica ne smije biti vei od 1: Cijevi za grijanje trebale bi se iz praktinih razloga polagati pomou aquatherm stalka za odmotavanje cijevi. Osnova izraunaZa izraun aquatherm povrinskog grijanja potrebni su slijedee podloge: Odvajanje sustava pomou izmjenjivaa topline u smislu standarda DIN uz primjenu ovih cijevi nije potrebno.