BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Mazilkree Mele
Country: Canada
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 4 June 2018
Pages: 398
PDF File Size: 14.18 Mb
ePub File Size: 4.26 Mb
ISBN: 619-9-23342-481-7
Downloads: 34909
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajijinn

Utjecaja na efikasnost nema zbog intenzivnog mijesanja i recikliranja cvrstih cestica u lozistu. To je narocito otezano pri sagorijevanju niskokaloricnih ugljeva, kao sto su domaci ligniti.

Udio vlaznih komponenti u produktima sagorijevanja racunamo kao: Druga provjera Provjeru vrsimo putem izraza: Kako u lozistu vladaju visoke temperature i relativno nizak pritisak produkata sagorijevanja, onda se produkti sagorijevanja mogu smatrati idealnim gasovima za koje vaze sljedece postavke: To su uglavnom soli alkalnih i zemnoalkalnih metala — kalijuma, natrijuma, kalcijuma i magnezijuma Sekundarni pepeo, tj one mineralne materije koje su dospele u ugalj u periodu njegovog nagomilavanja i Tercijarni pepeo kojeg predstavljaju mineralne materije dospele u ugalj prilikom njegove eksploatacije.

Konkretno, za bilans energije moze se reci da je zadovoljen, ako koglovi energija dovedena gorivom u loziste jednaka energiji koju je prijemnik toplote sa sobom iznio iz kotla uvecanoj za energiju kojom je trebalo nadomjestiti pari gubitke.

Polazeci od izraza za minimum hemijskog potencijala dobiva se zavisnost konstante ravnoteze od temperature pri konstantnom pritisku. Pokretni kotlovi mijenjaju svoju lokaciju i njihova funkcija je raznovrsna. Parni kotlovi sa velikom vodenom zapreminom 2.

Koristi od zagrijaca su iduce: Danas njen razvoj, u svoja dva osnovna tipa po broju instalisanih jedinica globalno prevazilazi prethodnu tehnologiju. Pregrijavanje vodene pare vrsi se iz vise razloga: Laki ozid Tabela 2. Brzina hemijske reakcije u zavisnosti je od koncentracije reaktanata i produkata sagorijevanja data je kao: Temperatura gasova na izlazu iz lozista mora da bude nekoliko desetina stepeni niza od temperature omeksavanja pepela.

  KOMPETENZBASIERTES PROJEKTMANAGEMENT PM3 PDF

Muris Begić Parni Kotlovi II – Free Download PDF

Ako se cijela kolicina vazduha potrebna za potpuno sagorijevanje utrosi na nepotpuno sagorijevanje goriva tako da ugljik sagori u CO, dobijaju se produkti sagorijevanja u kojima je sadrzaj CO maksimalan, a dodatno se u produktima javlja visak O2 koji nije utrosen za sagorijevajne iz razloga sto se za nepotpuno sagorijevanje trosi puno manje O2 nego za potpuno.

Kotlovski gubici Loziste mora da zadovolji dva osnovna uslova: Parnim kotlovima sa malom vodenom zapreminom pripadaju one konstrukcije kod kojih mjesavina vode i pare struji kroz cijevne sistema razlicitih konstrukcija.

Teorijska temperatura u lozistu je: Kotlovi utilizator Energetski kotlovi ili generatori pare predstavljaju energetski izvor u termoelektranama, to jest, jedan od posrednika u pretvaranju hemijske energije goriva u elektricnu. Obzirom na konstrukciju i nacin ugradnje, pregrijac pare moze biti viseci, lezeci i spiralni. Kod vecih lozista ona mora da bude jos niza, zbog povecane neravnomjernosti temperaturnog polja na izlazu iz lozista. Kretanje vrelih dimnih gasova i pregrijane pare moze da bude istosmijerno ili suprotosmijerno, s tim da se pri suprotosmijernom kretanju postize veca temperatura pregrijane pare.

Tipicna konfiguracija BFB postrojenja prikazana je na motlovi 1. Konvektivni isparivac je element u kojem se izmjena toplote obavlja uglavnom konvekcijom, ali i zracenje zbog visokih temperatura ima prilican uticaj.

Škotski kotao

Produkti potpunog sagorijevanja su ugljendioksid i vodena para. Na vrhu sloja nalazi se svjeze nabaceni ugalj 1 koji se susi i zagrijava. Jedna polovina zagrijaca je smjestena u dimni kanal, a druga polovina u zracni.

Kolicina toplote prihvacena u isparivacu za nominalni rezim rada iznosi: Kotlovo toga FBHE se koristi i za regenerativno zagrijavanje pare iz visokotlacnog dijela parne turbine. Il se izracunava pomocu specificne toplote vazduha, njegove temperature i viska zraka na kraju kotla.

  ANSI B92.2M PDF

Obrnuta paralelna sema kod koje se i gorivo i vazduh dovode odozgo Slika 1. Kolicina toplote koja se izmijeni u konvektivnom isparivacu jednaka je razlici toplote potrebne za isparavanje u kotlu i toplote vec dovedene zracenjem ozracenom isparivacu u lozistu.

Sa strane prijemnika toplote ta se toplota trosi na isparavanje vode.

Veci dio cestica kroz ciklus povrata u loziste prolazi od 10 do puta sto zavisi od njihove velicine i kootlovi brzine sagorijevanja. Moze bfodski smatrati da je tehnologija sagorijevanja u fluidiziranom sloju dostigla svoju punu zrelost za industrijsku primjenu. Prema termodinamskim tablicima, entalpija zasicenja i suhe pare za odobreni pritisak od bar iznosi: Vrijednost Ig se dobija iz I—t dijagrama i to za temperaturu te visak zraka na izlazu.

Produkti sagorijevanja smanjuju koncentraciju zapaljivih gasova u smjesi, ali znatno povecavaju njenu temperaturu, sto dovodi do intenzifikovanja gasifikacije u gornjim slojevima i do povecanja koncentracije zapaljivih gasova, zbog cega se paljenje smjese vrsi u sloju.

Sagorijevanje se u praksi nikad ne moze ostvariti uz teorijski potrebnu kolicinu kisika, odnosno vazduha pa se usljed toga kolicina vazduha koja se dovodi jedinici mase goriva za potpuno sagorijevanje koflovi.

Škotski kotao – Wikipedija

Kolicina toplote prihvacena u zagrijacu zraka se racuna prema formuli: Prenos toplote je neprekidan. Izraz za racunanje donje toplote moci je: Uticaj goriva na visak vazduha ispoljava se preko vrste samog goriva, sortimana ili finoce mljevenja, faktora oblika cestice, procenta kotloovi, procenta i osobine pepela. Sa povecanjem toplotno kapaciteta lozista specificno toplotno opterecenje pojasa gorionika blago opada.