CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER 2011 PDF

, 25 in ,5 in , 11 in , 10 in en 26 in . niveau van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. – Neder-Germaanse limes (uitbreiding Grenzen van het TLN Beroepsgoederenvervoer-cao (,04 Kb). () undertook a web-based panel survey and contacted car drivers. The survey consisted vrachtwagenchauffeurs in het beroepsgoederenvervoer.

Author: Fenribar Douhn
Country: Belize
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 27 May 2005
Pages: 183
PDF File Size: 6.14 Mb
ePub File Size: 2.93 Mb
ISBN: 938-3-13011-530-8
Downloads: 10372
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dat

Met de grieven 5 tot en met 9 stelt [appellante] de vraag aan de orde of op de rechtsverhouding tussen [Transport PL] enerzijds en de bij haar [appellante] gedetacheerde Poolse chauffeurs wel enige bepalingen van Nederlands recht van toepassing zijn, zoals de kantonrechter heeft aangenomen, en zo ja welke.

Eveneens blijven buiten de beoordeling de door [appellante] in hoger beroep ingestelde vorderingen als hiervoor verwoord onder rov.

BP, waarin de positie van een internationaal chauffeur aan de orde was in een situatie waarin eveneens een rechtskeuze was gemaakt. Wat daar verder van zij, het hof is niettemin van oordeel dat gezien de beperkte duur van de arbeidsovereenkomst tussen de Poolse chauffeurs en [Transport PL] 12 maanden gedurende welke tijd de betreffende werknemers uitsluitend werkzaam zijn voor [appellante] vooralsnog sprake is van een tijdelijkheid als bedoeld in de zin van artikel 1 WAGA, althans deze situatie dient daarmee uit het oogpunt van rechtsbescherming gelijk te worden gesteld.

Hij moet tevens nagaan in welke plaatsen het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht, in welke plaatsen de goederen worden gelost en naar welke plaats de werknemer na zijn opdrachten terugkeert. De tussenconclusie luidt dan aldus dat op de rechtsverhouding tussen [Transport PL] en de hier bedoelde chauffeurs ingevolge de WAGA en artikel 2 lid 6 AAV, naast de in artikel 1 van de WAGA genoemde bepalingen uit het BW ook die uit de betreffende cao van toepassing zijn, die zien op de in dat zesde lid van artikel 2 AVV genoemde onderwerpen, een en ander voor zover deze bepalingen meer bescherming bieden dan die uit de arbeidsovereenkomsten en het daarbij horende Poolse recht van de betreffende Poolse chauffeurs.

Daarmee is Nederland het land waar de arbeidsovereenkomsten dermate nauw mee verbonden zijn, dat de in Nederland geldende dwingende bepalingen respectievelijk voorrangsregels van toepassing zijn.

Door [appellante] is nog als verweer opgeworpen en in een grief neergelegd grief 9 dat in dit geval niet de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer als referentiepunt heeft te gelden maar uitsluitend de CAO-ABU. De volgende vraag die dan moet worden opgeworpen is of in dit geval daardoor ook alle bepalingen uit de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer daarmee al niet vanzelfsprekend van toepassing zijn op de betreffende arbeidsovereenkomst.

Dit arrest is gewezen door mrs. Voornoemde Detacheringsrichtlijn vormt een aanvulling op of invulling van art. Tegen al deze beslissingen komt [appellante] op. Dit recht blijft ook van toepassing wanneer de werknemer tijdelijk werkzaamheden in een andere staat verricht. Het is bovendien helemaal niet duidelijk dat de betreffende chauffeurs minder verdienen dan waar zij op grond van de Nederlandse regelgeving aanspraak kunnen maken.

Immers die bepaling geeft naar het oordeel van het hof slechts een voorschrift aan de alsdan gebonden werkgever en is kennelijk geschreven uit het oogpunt van de bescherming van de betrokken werknemers, doch dat heeft uiteraard geen gevolgen voor de verbindendheid van de bepalingen uit de CAO als zodanig.

Een dergelijke vordering kan uiteraard in beginsel alleen worden ingesteld tegen de werkgever die de bepalingen van die algemeen verbindend verklaarde CAO niet naleeft met betrekking tot de eigen werknemers lees: FNV en haar leden lijden schade als gevolg van dit onrechtmatig handelen c. Naar het oordeel van het hof moet in dit geval worden aangenomen dat naast de rechtskeuze voor Beroepsgoederfnvervoer recht en de sociale binding met Polen van de chauffeurs verder geen of nauwelijks een relatie bestaat met Polen als het gaat om de feitelijk verrichte werkzaamheden in het kader van deze arbeidsovereenkomst.

  LE FONCTIONNALISME EN LINGUISTIQUE PDF

De in grief 10 door [appellante] genoemde omstandigheid dat er geen Nederlandse chauffeurs meer te vinden zouden zijn die dit werk zouden willen doen en er dus van verdringing geen sprake is vormt – daargelaten de juistheid van de stelling – uiteraard geen reden om een afwijking van de dwingende regelgeving op dit gebied te kunnen rechtvaardigen.

De rest van het beroepen vonnis kan in stand blijven zij het met verbetering van gronden. Zij verricht vergunningsplichtig vervoer over de weg. De aandelen beeroepsgoederenvervoer deze vennootschap worden gehouden door de eveneens in [vestigingsplaats] gevestigde houdstervennootschap [houdstervennootschap], die tevens enig bestuurder is van [appellante].

Onze referenties zijn ruim transportbedrijven en ondernemingen die boordcomputers gebruiken. De kantonrechter heeft daarom slechts beroepsgkederenvervoer periode tot 1 januari relevant geacht. Artikel 8 van deze verordening bepaalt immers dat voor zover het op een individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht niet door de partijen is gekozen, de overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht.

Ongeacht artikel 3 kan de rechtskeuze van partijen in een arbeidsovereenkomst er niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat ingevolge het tweede lid van het onderhavige artikel bij gebreke van een rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn. Indien het toepasselijke recht niet overeenkomstig lid 2 kan worden vastgesteld, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen.

Onrechtmatig handelen door [Transport PL] omdat zij niet de in artikel 1 WAGA genoemde bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zou naleven, kan beroepsgoederenvervler voor FNV beroepsoederenvervoer partij betrokken bij de cao waaraan zij haar bevoegdheid ontleend niet worden ingeroepen, nu zij immers niet ook de betreffende Poolse chauffeurs vertegenwoordigt of namens hen daartegen opkomt. Het Hof heeft zich eveneens door deze beginselen laten leiden in de uitlegging van de bevoegdheidsregels betreffende deze overeenkomsten, die zijn vastgelegd in het Executieverdrag.

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

Wanneer aldus op de rechtsverhouding tussen [Transport] NL en haar Poolse chauffeurs Nederlands recht van toepassing is, dan ligt daarin weer besloten dat ook de algemeen verbindend verklaarde CAO, als behorende tot de Nederlandse rechtsregels, in beginsel op deze arbeidsverhoudingen van toepassing is.

Aangezien de doelstelling van artikel 6 van het verdrag van Rome van een passende bescherming van beroesgoederenvervoer werknemer is, volgt daaruit dat deze bepaling moet worden opgevat als een waarborg dat eerder het recht van de staat waarin hij zijn beroepswerkzaamheden verricht, van toepassing is dan dat van de staat van de zetel van de werkgever.

Indien beroepsgoederenveroer het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in lid 2 of lid 3 beroepsgoederejvervoer land, is het recht van dat andere land van toepassing. Onder verwijzing naar hetgeen reeds is opgemerkt in rov.

FNV heeft dit niet betwist doch eveneens de rechtskeuze voor Pools recht tot uitgangspunt genomen van haar betoog. De uitzonderingen genoemd in artikel 1 onder B de bedrijfstak-cao of bedrijven die bouwwerkzaamheden uitoefenen is niet van toepassing. De kantonrechter dient vervolgens de vraag te beantwoorden of dit een onrechtmatige daad jegens FNV oplevert. Aangenomen dat de Poolse werknemers in Nederland zijn gedetacheerd door [Transport PL] het hof komt hier nog op terug betekent dit dat ingevolge artikel 2 lid 6 Wet AVV in combinatie met artikel 3 lid 2 juncto lid 4 van de Wet AVV FNV, als een vereniging van werknemers betrokken bij de totstandkoming van de betreffende CAO, een rechtens te respecteren belang heeft dat de bepalingen uit die CAO, voor zover deze algemeen verbindend zijn verklaard en voor zover deze van toepassing zijn, worden nageleefd.

  FISCHER ANCORANTI CHIMICI PDF

Immers niet kan worden gezegd dat de betrokken chauffeurs onder deze omstandigheden gewoonlijk in Polen werkzaam zijn en daarnaar toe zullen terugkeren om hun “gewone” werkzaamheden te hervatten. We zijn gericht op Europa en met name actief in Duitsland en de Benelux.

FNV heeft echter niet zelfstandig gegriefd, zodat de door de kantonrechter afgegeven verklaring voor recht en gericht op en aldus beperkt tot de algemeen verbindend verklaarde CAOin stand dient te blijven. Naar het oordeel van het hof betekent dit dat artikel 2 lid 6 Wet AVV de beperktheid van de werkingssfeerbepaling voor zover deze uitsluitend betrekking heeft op in Nederland gevestigde werkgevers gezien de ratio en strekking van de Detacheringsrichtlijn opzij zet.

FNV niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen als gevolg van het ontbreken van een belang; 2. Meedenken met de klant, innovatieve software, een flexibele instelling en een goede service zijn de succesfactoren van LogicWay.

Het hof verwerpt dat verweer. We verzorgen ook de implementatie en houden ons verantwoordelijk voor een klantgerichte support en aansluitende after sales.

Uitspraken

De werknemer oefent zijn economische en sociale functie immers in eerstgenoemde staat uit en, zoals de advocaat-generaal in punt 50 van haar conclusie heeft beklemtoond, zijn arbeid ondergaat ook in die staat de invloed van het politieke en het bedrijfsklimaat. De kantonrechter verwierp het verweer dat de verkeerde rechtspersoon was gedagvaard, omdat de vordering van FNV immers is gebaseerd op een onrechtmatig handelen van [appellante] jegens FNV, en niet op grond van een handelen in strijd met een – overigens niet bestaande – overeenkomst tussen [appellante] en dao betreffende Poolse chauffeurs.

Naar het oordeel van het hof kan een dergelijke verklaring voor recht echter niet worden gegeven nu FNV louter ageert op grond van artikel 2 lid 6 Wet AVV in combinatie met artikel 3 lid 2 juncto lid 4 Wet AVV, waarin slechts een relatie wordt gelegd met de betreffende cao en niet beroepsgoedreenvervoer andere bepalingen van dwingendrechtelijke aard.

In de WAGA, meer in het bijzonder in artikel 3 is in combinatie met artikel 2 lid 6 AVV verder neergelegd dat een aantal bepalingen uit een verbindend verklaarde cao eveneens op de hiervoor genoemde werknemers van toepassing zijn.

De ritten beginnen meestal in Polen beroepsogederenvervoer eindigen veelal in een West-Europees land. Tenslotte is onjuist dat de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen jegens eenieder kan worden gehandhaafd, zoals werkgevers beroepsgoederenvervoed het uitzendwezen en slechts onder bijzondere omstandigheden jegens buitenlandse werkgevers.

Toepassing van de CAO op de arbeidsverhoudingen kan in de bedoelde individuele arbeidsovereenkomsten besloten liggen, hetzij doordat in het contract de CAO van toepassing wordt verklaard, hetzij omdat krachtens het EVO Nederlands recht van toepassing is.