DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Kigakasa Kinris
Country: Togo
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 19 February 2004
Pages: 359
PDF File Size: 12.57 Mb
ePub File Size: 16.61 Mb
ISBN: 913-9-17396-189-2
Downloads: 69951
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashitaur

Transformatori – vts- masine Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A?

Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije. Torusni transformatori – Uvod Documents. Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents.

AGU Katalog – strujni transformatori Documents. Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, ur’ u takvim uvjetima?

EEP Transformatori

Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon? Meuinduktivitet i zrani transformatori Education. Transformator uzima iz mree u praznom hodu W. Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici.

  GLAUCOMA CONGENITO PDF

Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering. Published on Oct Traansformatori 64 Download 2.

EEP Transformatori

S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno? Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V.

Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka. Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja.

Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Shematski prikazite nemote transformatora transformwtori i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje.

Elektricni transformatori i generatori Documents.

Predavanja – Transformatori – Documents. Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu 80 C. Motori i Transformatori Documents. Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije?

Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora? Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents.

  JABRA SP5050 USER MANUAL PDF

Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri? Koliki je linijski napon izvora? Izraunati dozvoljeno transformztori preoptereenja za: Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo. Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora? Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih?

Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja. Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Omske otpore i rasipanje zanemariti.